.


 o  ویدیوی نماز و روزه
لینک دانلود:

(Download)

 

این ویدیو در سال 1393 تولید گردیده، خطاب به یک مفسر عالیقدر و متفکر قرآنی، در تلاش برای روشنگری در خصوص انحرافات وارده در دین، در خصوص نماز و روزه.


 نماز و روزه، از اولین آموزشهاییست که هر مسلمانی با آن آشنا میشود.

نماز کلید بهشت است، و روزه کلید تقوا و کنترل نفس. ارتباط با خدا "صراط مستقیم" است، و شیطان قسم خورده که بر سر صراط مستقیم مینشیند.

آیا ممکن است شیطان، با تغییر شیوه صلات و صیام، طی 1400 سال گذشته، جلوی ارتباط ساده و حقیقی بندگان را با خدا گرفته؟ آیا ممکن است ما نیز در حال تقلید کور کورانه از شیوه عبادی پدرانمان هستیم، و میترسیم از اینکه ایرادهای زیربنایی دین را اعمال و اعلام کنیم؟  

kojaee.to@gmail.com